Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného
na internetové adrese cctv.inshop.cz, led.inshop.cz, cnc.inshop.cz
a v prodejně 4isp, s.r.o. Za Stodolou 144, Modletice

 4isp s.r.o.

Za Stodolou 144, 25101 Modletice
IČ: 29030447   DIČ: CZ29030447
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeného
 u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 161292
http://cctv.inshop.cz, http://cnc.inshop.cz a http://led.inshop.cz

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti 4isp s.r.o. se sídlem Za Stodolou 144, 25101 Modletice, identifikační číslo: 29030447, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 ost. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo v prodejnách prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetových adresách http://cnc.inshop.cz, http://cctv.inshop.cz a http://led.inshop.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“.

1.2.       Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese cctv.inshop.cz, cnc.inshop.cz nebo led.inshop.cz (dále jen „webová stránka“), při nakupování v prodejně a další související právní vztahy.

1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6      Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

 

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující zásadním způsobem poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.       Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny s i bez daně z přidané hodnoty a včetně všech souvisejících poplatků a případných dalších daní. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky případně Slovenské republiky (dle uvedených sazeb pro SR).

3.3.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

-    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky prodávajícímu.

3.7.       Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.9.     V případě objednání položky, která není skladem, bude zákazník kontaktován telefonicky. V případě požadavku na kompletní dodávku bude zboží expedováno po naskladnění poslední položky. V případě že od objednávky uplyne více než 10 kalendářních dnů, bude zákazník kontaktován opět telefonicky pro potvrzení aktuálnosti objednávky. V případě, že objednávku nebude možné z důvodu nedostupnosti zboží vyřídit, vyhrazuje si prodejce právo odstoupení od kupní smlouvy.

3.10.   Objednáním zboží kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Veškeré objednávky odeslané tlačítkem „DOKONČIT“ jsou považovány za závazné.

 

4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-        v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Za Stodolou 144, 25101 Modletice;

-        v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

-        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 234886609 / 0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s.

V případě zálohové platby je zboží expedováno až po připsání celé částky na účet Prodávajícího.

4.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.       V případě platby v hotovosti, platební kartou, či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od data vystavení faktury. Kupující bere na vědomí, že zboží je expedováno až po připsání platby na účet prodávajícího. V případě, že platba nebude v daném termínu připsána na účet prodávajícího, je tento oprávněn kupní smlouvu jednostranně zrušit a uvolnit rezervované zboží pro další prodej.

4.4.       V případě bezhotovostní platby formou bankovního převodu je kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.       Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.      

4.7. Uváděné ceny nabízeného zboží platí pro objednávky v e-shopu cctv.inshop.cz, cnc.inshop.cz a led.inshop.cz i v kamenné prodejně.

4.8.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po potvrzení objednávky a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.     Prodávající si vyhrazuje právo na výjimečně a dočasně chybně uvedené ceny (např. v době probíhající aktualizace webových stránek). Pokud si kupující objedná zboží s nesprávně uvedenou cenou, bude prodávajícím kontaktován a má v takovémto případě právo od smlouvy/objednávky odstoupit.

 

5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona číslo 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

5.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Pro odstoupení od smlouvy lze využít také formulář dostupný na adrese www.easycnc.cz/ftp/formulare/odstoupeni_od_smlouvy.pdf

5.3.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu a to na náklady kupujícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4.       Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vystaví prodávající opravný daňový doklad a zašle jej elektronicky či v papírové formě kupujícímu. Kupující je povinen stvrdit podpisem převzetí opravného daňového dokladu a zaslat jej elektronickou či papírovou formou na adresu prodávajícího s uvedením čísla účtu pro vrácení platby za zboží. Ve lhůtě do 14-ti dnů od obdržení potvrzeného opravného daňového dokladu vrátí prodávající kupní cenu zboží včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu v souladu s § 1832 odst. 2.

5.6.       Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Toto ustanovení se vztahuje i na náklady, spojené se zajištěním nového obalu, pokud je původní obal poškozen či chybí.

 

6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.     Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši stanovené zvoleným dopravce dle platných podmínek přepravy nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6.     Objednávky na zboží skladem, přijaté a potvrzené kupujícím i prodávajícím v pracovní dny do 16:00 jsou expedovány týž den, objednávky po 16:00 následující pracovní den. Objednávky, přijaté mimo pracovní dny jsou expedovány nejbližší pracovní den. Prodávající si v případě nečekané události vyhrazuje právo na pozdější odeslání zásilky nejpozději však do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

6.7.     Zboží je možné vyzvednout osobně na prodejně, případně v sídle firmy. Požaduje-li zákazník osobní vyzvednutí, je třeba vyčkat na informaci, že zboží je k vyzvednutí již připraveno. Tato informace může být kupujícímu sdělena telefonicky, formou SMS zprávy či formou emailu, zaslaného na adresu uvedenou v objednávce.

6.8.     Aktuální ceny a formy dopravy vztahující se ke způsobu doručení a způsobu platby jsou uvedeny na webshopu cctv.inshop.cz, cnc.inshop.cz a led.inshop.cz. Kupující je povinen se v případě objednání dopravy zásilky dopravní společností seznámit se a řídit se pravidly daného dopravce.

 

7.    ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.      Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že je Zboží v odpovídajícím množství; má vlastnosti, které si strany ujednaly; hodí se k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá; vyhovuje požadavkům právních předpisů, atd.

7.2.      Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u Zboží vyskytne v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Záruční doba pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činností, činí dvanáct (12) měsíců. Výjimku může tvořit Zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní, atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží).

7.3.      Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na Zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující Zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

7.4.      Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující osobně v kterékoliv provozovně Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání, nebo odesláním vadného Zboží spolu s nákupním dokladem (záručním listem) na adresu: 4ISP s.r.o., Za Stodolou 144, 25101 Modletice. Za okamžik uplatnění reklamace se v takovém případě považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží s veškerými podklady potřebnými pro vyřízení reklamace.

7.5.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady Zboží upravuje Reklamační řád Prodávajícího.

 

8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.       Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny a splněním veškerých dalších závazků kupujícího vůči prodávajícímu vzniklých z příslušné kupní smlouvy. Do splnění těchto závazků kupujícím je prodávající vlastníkem dodaného zboží s tím, že kupující není oprávněn se zbožím volně nakládat, zejména prodat zboží jinému. Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny za dodané zboží.

     Úrok z prodlení - V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši např. 0,05 % za každý den prodlení.

Náhrada škody – nárok na náhradu škody kupujícího vůči prodávajícímu z a v souvislosti s kupní smlouvou se omezuje tak, že kupujícímu nenáleží náhrada ušlého zisku. Celkově se nárok na náhradu škody kupujícího omezuje částkou odpovídající výši kupní ceny dle příslušné kupní smlouvy.

Závěrečná ustanovení – kupující není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky proti pohledávkám prodávajícího vyplývajícím z kupní smlouvy anebo těchto obchodních podmínek či jiné smlouvy, ani uplatnit vůči prodávajícímu zadržovací právo. Kupující je oprávněn postoupit anebo převést práva a povinnosti z kupní smlouvy nebo postoupit smlouvu jako takovou na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.

8.2.       Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.       Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826  odst. 1e občanského zákoníku.

8.5.       Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.       Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.       Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.       Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zaslání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4.       Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.       Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.       Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8.       V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

·         požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

·         požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9.       Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. V případě, že si kupující nepřeje tato sdělení dostávat, může svůj souhlas kdykoliv zrušit v rozhraní nastavení svého uživatelského účtu deaktivací pole „Zasílat informace o novinkách“. Opětovnou aktivací daného pole Kupující obnovuje svůj souhlas se zasíláním těchto informací.

 

10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11.    DORUČOVÁNÍ

11.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.2.    Zpráva je doručena:

·         v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

·         v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

·         v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

·         v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

12.    ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5       Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít emailový kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

12.6.    Kontaktní údaje prodávajícího:

Sídlo firmy a prodejna:

4isp s.r.o.
Za Stodolou 144, 251 01 Modletice
IČ: 29030447   DIČ: CZ29030447
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeného
u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 161292

Jednatel: Petr Tůma, http://www.4isp.cz

 

 V Úvalech dne 12. 2. 2016                                                 Petr Tůma, v.r.

Rychlá dodávka

Objednávky na skladové CNC komponenty a položky, přijaté do 16:00, expedujeme ještě v den přijetí objednávky službou DPD = druhý den u vás!

Zboží skladem

U každé položky v nabídce naleznete množství, které je aktuálně na skladě. Více než 90% typů držíme stále skladem!

Rychlé řešení záruky

Po dobu 6-ti měsíců od nákupu jsou ve většině případů záruky řešeny okamžitou výměnou za nový kus!

 
4isp
RelCut
TÜV

KONTAKTY NA TECHNICKOU PODPORU CNC STROJE A KOMPONENTY

PO - PÁ 8:00 - 16:30
Email: karel.pav@eurazio.eu
Tel: +420 774 833 901

PRODEJCI CNC STROJŮ

Zakázkové stroje
Petr Tůma
Tel: +420 724 833 773
Email: petr.tuma@eurazio.eu

CNC vývoj a elektronika
Štefan Farkas
Tel: +420 774 833 612
Email: stefan.farkas@eurazio.eu

CO2 a vláknové lasery
Gustav Bazala
Tel: +420 774 833 725
Email: gustav.bazala@eurazio.eu

CNC frézky a lasery
Martin Čejka
Tel: +420 774 838 993
Email: martin.cejka@eurazio.eu

Prodej laserů
Ing. Ondřej Cundr, Ph.D.
Tel: +420 774 833 717
Email: ondrej.cundr@eurazio.eu

Váš prověřený partner

Akceptujeme platební karty

Financování CNC strojů a dotační programy
ČSOB
Optimus
Roledl

CENTRÁLNÍ SKLAD - EXPEDICE ZBOŽÍ, OSOBNÍ ODBĚR A REKLAMACE

Za Stodolou 144, Modletice
PO – PÁ 8:00 -16:30
Tel.: +420 774 833 901
E-mail: karel.pav@eurazio.eu

PŘEDVÁDĚCÍ MÍSTNOST CNC STROJŮ

Předváděcí místnost CNC strojů je otevřena v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hodin. Prohlédnout a vyzkoušet si můžete CO2 lasery, laserové gravírky, CNC frézky, CNC routery a značkovací lasery.

DOTAČNÍ NOVINKY

V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je vypsána dotační podpora pro období 2014 – 2020 na pořizování výrobní technologie. Více informací o získání dotace neleznete ZDE.

SPONZORUJEME

ČVUT Formula Student


GDPR

Dokument ke stažení zde

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.