Reklamační řád

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího – společnosti 4ISP s.r.o., IČ: 29030447, DIČ: CZ29030447, se sídlem Za Stodolou 144, 251 01 Modletice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 161292 („prodávající“), a vztahuje se na zboží (dále jen „zboží“), a popisuje postup uplatňování práv z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

2. S ohledem na platnou právní úpravu se vněkterých případech rozlišuje kupující spotřebitel, a kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Záležitosti tímto Reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

4. Kupující je povinen se seznámit sReklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. V případě rozporu některé definice anebo ustanovení dle tohoto Reklamačního řádu se zněním Všeobecných obchodních podmínek, má přednost znění Reklamačního řádu.

5. Práva apovinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku), není-li v Reklamačním řádu stanoveno jinak.

II. ODPOVĚDNOST ZA VADY PŘI PŘEVZETÍ

1. Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí zboží kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2. Kupující – spotřebitel je dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. To však neplatí

u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. Při koupi již použitého spotřebního zboží je ve smyslu § 2168 občanského zákoníku doba pro uplatnění práv z vadného plnění dle odst. 2 zkrácena na polovinu zákonné doby.

4. V případě, je-li kupujícím spotřebitel, platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Odpovědnost prodávajícího za vady při převzetí vůči kupujícímu, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 občanského zákoníku, není-li v tomto Reklamačním řádu stanoveno jinak.

III. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Prodávající přebírá záruku za jakost, kterou se zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

2. Záruční doba pro kupujícího - spotřebitele činí dvacet čtyři (24) měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze dvanáct (12) měsíců. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní, atd. – taková charakteristika, včetně uvedení zkrácené záruční doby je výslovně uvedena u zboží a takto uvedená lhůta má přednost).

3. Ustanovení uvedená včl. III odst. 2 se nepoužijí (záruka se na tyto vady tedy nevztahuje) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Jako doklad o záruce (záruční list) k zakoupenému zboží slouží nákupní doklad (faktura nebo prodejka) nebo předávací protokol se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, množství, sériové číslo).

5. Prodávající může záruční lhůtu stanovenou v odst. 2 prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.

6. Kupující svá práva ze záruky za jakost uplatní bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost zjistit, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

7. Záruka za jakost je poskytována pouze prvnímu kupujícímu a není převoditelná na třetí osobu, není-li mezi smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

IV. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

1. Kupující má právo uplatnit reklamaci osobně u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v záručním listu („autorizovaná servisní opravna“). Prodávající anebo autorizovaná servisní opravna písemně vyhotoví protokol o přijaté reklamaci s uvedením nahlášených závad (reklamační protokol). Reklamaci lze dále uplatnit prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách prodávajícího s následným dopravením zboží prodávajícímu nebo autorizované servisní opravně.

2. Není-li možné zboží kprodávajícímu dopravit běžným způsobem, uplatní kupující reklamaci u prodávajícího písemně nebo prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách prodávajícího, a dle pokynů prodávajícího zboží uschová či s ním jinak vhodně naloží tak, aby nahlášená vada mohla být co nejdříve posouzena.

3. V případě, kdy kupující zasílá zboží prodávajícímu nebo autorizované servisní opravně, vede si ve vlastním zájmu tak, aby zboží bylo zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalovaného materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství, a označí zásilku příslušnými symboly. Doporučuje se přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

V. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vady, je povinen je bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

2. Pokud je zboží dodáno zásilkovou službou nebo jiným dopravcem, je kupující povinen zkontrolovat před potvrzením převzetí nepoškozenost obalů a v případě pochybností, že zásilka vykazuje vady, má právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Kupující, který svým podpisem na dokladech přepravce potvrdí převzetí zásilky BEZ ZÁVAD, nemá nárok na dodatečné uplatnění reklamace zboží poškozeného při přepravě. Reklamace zboží poškozeného při přepravě se řídí Reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné.

3. Před prvním použití zboží je kupující povinen řádně prostudovat záruční podmínky, včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání zboží v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou.

4. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením nákupního dokladu nebo předávacího protokolu. V případě, že zboží bylo v minulosti reklamováno, kupující též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní doklad nebo předávací protokol) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném zboží (pokud zboží sériové číslo má).

5. Kupující bere na vědomí, že výrobky a komponenty, které nejsou samostatně funkčním celkem, vyžadují ke své funkčnosti odbornou montáž a instalaci a nejsou určeny k používání osobami se sníženými vjemovými, duševními či fyzickými schopnosti (včetně dětí) a osobami s nedostatečnou kvalifikací. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, prodávajícím neschválenými součástmi a nezodpovídá za celkovou funkčnost zařízení sestaveného z jednotlivých komponent.

6. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, reklamačním protokolu či v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady požaduje prodávající písemnou formu.

7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

8. Kupující je vždy povinen bez ohledu na to, zda uplatnil jakýkoliv nárok zodpovědnosti za vady, zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží v plné výši v době její splatnosti.

9. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží či jeho části v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

VI. VÝLUKY ZODPOVĚDNOSTI ZA VADY

1. Prodávající neodpovídá za škody na zboží nebo na majetku a zdraví vzniklé kupujícímu nebo třetím osobám nedodržením předepsaných postupů použití zboží, technologických postupů, návodů k použití, neodbornou manipulací se zbožím, montáží či užíváním apod.

2. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla, jež jsou nedílnou součástí prodávaného zboží, se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání.

3. Prodávající neodpovídá za závady vzniklé:

 • běžným opotřebením zboží v důsledku obvyklého užívání,
 • mechanickým poškozením zboží,
 • výpadky či přepětím v elektrické síti nebo použitím napájecího napětí mimo jmenovité hodnoty,
 • používáním zboží vextrémních podmínkách, tj. podmínkách, které svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, neodpovídají obvyklým standardům,
 • neodbornou instalací, obsluhou, nebo nepřiměřeným zacházením se zbožím, které jsou v rozporu s jeho účelem, dokumenty k jeho obsluze (zejm. návod k obsluze), doporučeními výrobce či dodavatele zboží, ani za závady vzniklé zanedbáním péče o zboží, vniknutím cizích látek (prach, voda, atd.)
 • nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu, změnou parametrů, či úpravou zboží kupujícím (nátěry, ohýbání apod.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, či nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé,
 • poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod., pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software,
 • při chybně provedeném upgradu BIOSu, firmware apod.,
 • přírodními živly nebo vyšší mocí.

4. Záruka za jakost dle čl. III se nevztahuje na náhradní díly a spotřební materiál (tj. zejména, nikoliv však výlučně, ochranné sklíčko optiky a trysky, optickou soustavu, optický přenosový kabel, krycí měchy lineárního vedení stroje, rošt pracovního stolu, atd.), jež může byt jak samostatným předmětem koupě, tak součástí jiného zboží. Je-li na spotřebním materiálu vyznačena doba použitelnosti (jako doba životnosti či počtem použití spotřebního materiálu či jiným obdobným způsobem), má tato doba použitelnosti po vyznačenou dobu stejné účinky jako záruka za jakost. Právo kupujícího reklamovat zboží, jehož součástí je spotřební materiál, v záruční lhůtě dle čl. III, tímto není dotčeno. Vady zboží, jejichž příčinou je uplynutí doby použitelnosti spotřebního materiálu, jež je součástí tohoto zboží, budou považovány za běžné opotřebení zboží, na které se záruka dle čl. III nevztahuje.

VII. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE VAD KRYTÝCH ZÁRUKOU ZA JAKOST

1. Je-li reklamace vad krytých zárukou prodávajícím uznána jako oprávněná, bude reklamace vyřízena:

- opravou zboží,

- výměnou vadné součásti zboží,

- dodáním nového zboží bez vad, nebo

- poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny zboží.

Volba způsobu vyřízení reklamace je na prodávajícím.

2. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

VIII. VYŘÍZENÍ REKLAMACE, CENA OPRAVY

1. Reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30 dnů) ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu třiceti (30) dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnuto nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne uplatnění reklamace.

2. Kupující je povinen poskytovat prodávajícímu nezbytnou součinnost pro vyřízení reklamace, zejména dodat veškeré podklady nutné k posouzení reklamace včetně reklamovaného zboží a všech jeho součástí, příp. jiné podklady, oprávněně vyžádané prodávajícím. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. O dobu, kdy kupující neposkytoval součinnost pro vyřízení reklamace (nedodal požadované dokumenty či reklamované zboží, příp. po výzvě prodávajícího neumožnil prodávajícímu přístup k reklamovanému zboží v případě dle čl. IV. odst. 2), se lhůty dle odst. 2 přiměřeně prodlužují, a to od okamžiku vyžádání doplnění podkladů prodávajícím (příp. od okamžiku doručení výzvy pro umožnění přístupu k reklamovanému zboží) až do jejich dodání kupujícím.

3. Kupující - spotřebitel je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

4. Prodávající vydá kupujícímu - spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. V případě návštěvy servisního technika prodávajícího u kupujícího (v místě instalace zboží), bude vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, prodávajícímu uhradí:

- dopravní náklady servisního technika do místa instalace zboží včetně zpáteční cesty ve výši dle aktuálního ceníku prodávajícího,

- práci servisního technika zahrnující diagnostiku reklamovaných závad zboží, návrh vyřízení reklamace a případné konzultace, a to ve výši dle aktuálního ceníku prodávajícího.

Práce servisního technika spočívající v samotném odstraňování reklamované vady a náhradní díly potřebné k odstranění reklamované vady budou hrazeny prodávajícím.

6. V případě, že kupující při návštěvě servisního technika požaduje v rámci reklamace rovněž placenou opravu, případně jiný zásah do zboží, na který se reklamace nevztahuje, bude kupujícím na místě uhrazena odměna za práci servisního technika dle aktuálního ceníku prodávajícího. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího.

7. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak. Opravu vad zboží, jejichž reklamace nebyla oprávněná (reklamace byla prodávajícím zamítnuta), lze provést jen po dohodě s kupujícím dle aktuálního ceníku prodávajícího. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení.

8. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

9. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nemá právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění svých práv z vadného plnění.

10. Vlastnictví každého vadného vyměněného dílu či součásti přechází na prodávajícího.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento reklamační řád je platný od 1. 12. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

2. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a na provozovně (provozovnách) Prodávajícího nebo jako dokument na www.4isp.cz.

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Reklamace a servis:

4ISP s.r.o., Za Stodolou 144, 251 01 Modletice

https://www.4isp.cz, kontaktní email: servis@4isp.cz

Sídlo firmy:

4ISP s.r.o.

Za Stodolou 144, 251 01 Modletice

IČ: 29030447, DIČ: CZ29030447

Zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161292

Rychlá dodávka

Objednávky na skladové CNC komponenty a položky, přijaté do 16:00, expedujeme ještě v den přijetí objednávky službou DPD = druhý den u vás!

Zboží skladem

U každé položky v nabídce naleznete množství, které je aktuálně na skladě. Více než 90% typů držíme stále skladem!

Rychlé řešení záruky

Po dobu 6-ti měsíců od nákupu jsou ve většině případů záruky řešeny okamžitou výměnou za nový kus!

Napište nám

Něco jste u nás nenašli? Máte pro nás připomínku? Dejte nám vědět.